Γέννηση παιδιού εν έτει 2021! Τι θα χρειαστεί να έχει μαζί του

Γράφει η Φωτεινή Μακρή – Κατερίνα Κουσουνή
Λογίστρια Α΄τάξης
Οικονομικά

Επιδόματα από τη πρώτη μέρα της γέννησης μέχρι την ενηλικίωση ή μέχρι τα 24 σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Με την γέννηση του παιδιού ο γονέας πρέπει να δηλώσει την Γέννηση από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της γέννησης και εντόs 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Τι θα χρειαστεί να έχει μαζί του

  • Πρωτότυπες ταυτότητες των δύο γονέων και φωτοτυπίες αυτών.
  • ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και των δύο γονέων.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση που η μητέρα είναι εκτός γάμου.

Πλέον η διαδικασία γίνεται ψηφιακά και αυτόματα ενημερώνεται και το ληξιαρχείο για την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Αμέσως μετά την Οριστικοποίηση της Πράξης, γίνεται η Απονομή Α.Μ.Κ.Α. και εμφανίζεται ο Φορέας Ασφάλισης του νεογνού.

Με τον Νόμο 4659/2020 (ΦΕΚ Α΄ 21) ξεκίνησε η επιδότηση γέννας η οποία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής https://epidomagennisis.gr/

Η είσοδος στην εφαρμογή για Νέους Γονείς γίνεται με κωδικούς taxis. Θα χρειαστείτε επίσης και το Iban.

Στο άρθρο 1 της ΚΥΑ Αριθμ. Δ11 οικ.8523/236 αναφέρει «Για κάθε παιδί που γεννιέται εν ζωή στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2020 καταβάλλεται από το Δημόσιο μέσω του ΟΠΕΚΑ παροχή ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ».

Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία, το επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων (1.000,00) ευρώ έκαστη.

ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Άρθρο 3 του ν 4659/2020: “Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας.»

Όριο είναι το ποσό των 40.000 € ετησίως.

Όταν λέμε ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα το υπολογίζουμε με την κλίμακα ισοδυναμίας. Αντίστοιχα το ίδιο γίνεται και στην επιδότηση τέκνων. Η κλίμακα ισοδυναμίας, , προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:

α) δικαιούχος γονέας: στάθμιση 1,

β) σύζυγος δικαιούχου γονέα ή συνδεόμενος με αυτόν δυνάμει συμφώνου συμβίωσης: στάθμιση 1/2, γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4.

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/4. Ως εξαρτώμενα για την καταβολή του επιδόματος νοούνται τα τέκνα που είναι άγαμα και κατά την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, για το οποίο ζητείται η χορήγηση του επιδόματος, δεν έχει παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

Παράδειγμα
Οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά γέννησε τρίτο παιδί και θέλει να αιτηθεί για το επίδομα γέννησης.

Έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 62000 €

Υπολογισμός κλίμακας

1+1/2+1/4+1/4+1/4=2,25
62000/2,25=27.555,00 € <40.000 €

Οπότε είναι δικαιούχος.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ

Μέσω της εφαρμογής https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ οι γονείς αιτούνται για την επιδότηση τέκνων. Ή μέσω του https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/organismos-pronoiakon-epidomaton-kai-koinonikes-alleleggues-opeka/epidoma-paidiou

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος Παιδιού είναι:

α) Έλληνες πολίτες

β) ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς

γ) πολίτες κρατών -μελών της ΕΕ

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες

ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα , των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων.

στ) ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεταιι από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών.

ζ) δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος

η) πολίτες άλλων κρατών.

Χορηγείται από το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος. Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα.

Ποια θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα

Ως εξαρτώμενα νοούνται τα τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» τω Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κν.), το επίδομα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα, νοούνται τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το ορφανό ή ορφανά που αποτελούν ιδία οικογένεια όταν έχει επέλθει θάνατος και των δύο γονέων.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΣΗ

H αίτηση Α21 υποβάλλεται μια φορά ετησίως από τον Μάρτιο κάθε έτους έως και 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, μέσω της πλατφόρμας Α21 από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με χρήση των κωδικών taxisnet. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του ή λανθασμένης καταχώρησης οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της, οφείλει εντός ενός μήνα να προβαίνει σε τροποποίηση της αίτησης και μόνο στα πεδία που υπάρχουν μεταβολές.

ΝΕΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Δικαιούνται επίδομα παιδιού από τον επόμενο μήνα της γέννησης του και μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο χρόνο που αναφέρουμε παραπάνω.

Παράδειγμα: Τέκνο γεννημένο τον Δεκέμβριο τρέχοντος έτους δεν δικαιούται επίδομα το τρέχον έτος.

ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οι Έλληνες πολίτες, οι Ομογενείς αλλοδαποί, οι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, οι πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ε.Ο.Χ, οι πολίτες τρίτων χωρών ή απάτριδες που τους έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας ή παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, απαιτείται να δια-μένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα τελευταία 5 έτη πριν την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος. Oι πολίτες άλλων κρατών , πλην των παραπάνω περιπτώσεων απαιτείται να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης Α21.

Παραδείγματα

  • Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140€ το μήνα.
  • Μονογονεικές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 = 1,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 9.000€ / 1,5= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 70€ το μήνα.

Να διευκρινίσουμε ότι ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει την επιδότηση τέκνου ανά δίμηνο. Και συγκεκριμένα Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Μπορείτε να δείτε και άλλα παραδείγματα εδώ.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ GOV ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

1. Μια σημαντική ψηφιακή υπηρεσία είναι κι αυτή της πρώτης εγγραφής στο νηπιαγωγείο και την πρώτη δημοτικού.

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Τη διαδικασία εγγραφής μπορεί να την πραγματοποιήσει μόνο ο γονέας/κηδεμόνας κάθε παιδιού.

Θα χρειαστεί κατά την είσοδο κωδικούς taxis net Και ΑΜΚΑ.

2. Γονικό επίδομα για τη μεταφορά μαθητή

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/epidomata/goniko-epidoma-gia-te-metaphora-mathete

Αφορά την Περιφέρεια Αττικής.

3. Η εγγραφή στον Οικογενειακό Γιατρό

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/eggraphe-se-oikogeneiako-iatro

4. Η επιδότηση ηλέκτρονικών συσκεύων για μαθητές μέσω της εφαρμογής

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/epitage-voucher-gia-ten-agora-tekhnologikou-exoplismou-apo-to-programma-psephiake-merimna

Για πληροφορίες δείτε το άρθρο https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=221323

Και τα voucher για την εγγραφή σε παιδικό σταθμό. Οι εργαζόμενοι (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι) ή άνεργοι γονείς μπορούν να λάβουν ενίσχυση με τη μορφή voucher για την εγγραφή του παιδιού ή των παιδιών τους: σε βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ή ΚΔΑΠ με αναπηρία

Την αίτηση υποβάλλει η μητέρα των παιδιών ή ο πατέρας σε περίπτωση χηρείας ή δικαστικής απόφασης επιμέλειας / συμπαράστασης, με την ηλεκτρονική συναίνεση του/της συζύγου.

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/oikonomike-eniskhuse-voucher-gia-ten-eggraphe-se-paidiko-stathmo

5. Πλέον μέσω gov έχουν συνδεθεί υπηρεσίες της στρατολογίας όπως πληροφορίες για την απογραφή και η κατάταξη στρατεύσιμων.

https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/katataxe/semeioma-katataxes

https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/apographe/katathese-deltiou-apographes-strateusimon

6. Άλλη μια υπηρεσία είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Με την ακαδημαϊκή ταυτότητα (πλαστική ή έξυπνη κάρτα) τα μέλη των ελληνικών ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (φοιτητές, διδάσκοντες, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό), καθώς και το ερευνητικό, διοικητικό, και τεχνικό προσωπικό ερευνητικών φορέων έχουν πολλές παροχές και προνόμια.

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/

Καθώς επίσης υπάρχει και ηλεκτρονική εγγραφή πρωτοετών φοιτητών. Οι επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά την εγγραφή στο 1ο έτος της σχολής τους.

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/eggraphes-protoeton-phoiteton

Επίσης μπορούν να αιτηθούν για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/phoitetiko-stegastiko-epidoma

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.