Δράσεις ενισχύσεων μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020

Προκηρύχθηκε στις 10/3/2017 η δράση: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Επιπλέον, θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126 εκατ. ευρώ. Υποβολή προτάσεων είναι δυνατή το διάστημα 23/3/2017 – 17/5/2017.

Επιπλέον έχει ανακοινωθεί μια σειρά δράσεων επιδότησης επιχειρήσεων η προκήρυξη των οποίων αναμένεται το α΄ εξάμηνο του 2017.
Συνοπτικά οι δράσεις ενισχύσεων που αναμένονται το επόμενο διάστημα περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ κύκλος:

Αναμένεται ο Β΄ Κύκλος της δράσης με συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη. Στη νέα πρόσκληση θα ενσωματωθούν κάποιες από τις παρατηρήσεις και προτάσεις που διαμορφώθηκαν με βάση την εμπειρία από την προηγούμενη προκήρυξη.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα:

Αναμένεται ο Β΄ Κύκλος της δράσης με διαθέσιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 70 εκατ. ευρώ με διεύρυνση των κατηγοριών δικαιούχων.

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές:

Eπίσης αναμένεται ο Β’ κύκλος της δράσης με διαθέσιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 140 εκατ. ευρώ.

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων:

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας ΜΜΕ τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη. Ο προϋπολογισμός της δράσης θα ανέλθει στα 120 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων 80.000 – 400.000 ευρώ.

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων & νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.):

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες Κοιν.Σ.Επ. στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Αναβάθμιση εταιρειών franchising:

Η δράση αποσκοπεί στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise, με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών τους. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση):

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) για την υλοποίηση παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων και για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Στοχευμένη ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών και Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών:

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση Θεατρικών Αιθουσών, Κινηματογραφικών Αιθουσών (με λειτουργία πριν το 1990) και Αιθουσών Τέχνης. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές:

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ) που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός) σε όλες τις Περιφέρειες. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 22,5 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας:

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές:

Ενισχύονται υφιστάμενες ή υπό-σύσταση μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας για την υλοποίηση επιχειρηματικών τους σχεδίων με στόχο τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση:

Η δράση αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜΜΕ:

Στόχο της δράσης αποτελεί η οικονομική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο μεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων με προτεραιότητα στους οκτώ από τους εννέα (πλην τουρισμού) στρατηγικούς τομείς της χώρας, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.