Δήμος Ζωγράφου: Διακήρυξη διαγωνισμού για κλάδεμα και κοπή ξηρών δέντρων – Δείτε για πόσες χιλιάδες ευρώ μιλάμε! (ΦΩΤΟ)

ΓΙΑΤΙ ΔΙΝΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 74.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ;

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[i]  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

– Ονομασία: ΔΗΜΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ

– Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6104

– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Γ. Ζωγράφου 7 / Ζωγράφου / 157 72

– Αρμόδιος για πληροφορίες: Κίτσου Αρσενόη/ Θαρουνιάτη Ζαχαρούλα/Αντωνίου Αικατερίνη

– Τηλέφωνο:213 2024293/213 2024141/210 7485295/210 7771397

– Ηλ. ταχυδρομείο: dimoszografou@gmail.gr /periballonzografou@gmail.com

– Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.zografou.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

– Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 77341000-2 (Κλάδεμα δένδρων)

– Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:

– Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

– Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 5/2018
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

[i] Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

Δείτε εδώ αναλυτικά την διακήρυξη του διαγωνισμού και το ποσό!!! 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.