Πανάκριβα τα παράβολα που πληρώνουν οι ηλικιωμένοι για την την ανανέωση διπλώματος

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία

Τέσσερα παράβολα με υπέρογκο κόστος πρέπει να πληρώσουν οι άνω των 74 ετών που επιθυμούν να ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησης. 

Ειδικότερα το κόστος για τα παράβολα είναι 113 ευρώ, ενώ υπάρχει και έξτρα χρέωση αν οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτούν τα παράβολα από κάποια τράπεζα.

Ταυτόχρονα αν το δίπλωμα οδήγησης έχει φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί τότε θα πρέπει να πληρωθεί και ένα ακόμα παράβολα αξίας 9,02 ευρώ.

Να τονιστεί εδώ πως οι 74χρονοι οδηγοί προκειμένου να ανανεώσουν την άδεια οδήγησης θα κληθούν να περάσουν και από ειδικές δοκιμασίες.

Τα τέσσερα βασικά ηλεκτρονικά παράβολα

• Ανανέωση άδειας οδήγησης 50 ευρώ (κωδικός e-παραβόλου «23»)
• Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης 30 ευρώ (κωδικός e-παραβόλου «28»)
• Χαρτοσήμου ανανέωσης άδειας οδήγησης 18 ευρώ (κωδικός e-παραβόλου «65»)
• Δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (Πρακτική εξέταση) 15 ευρώ(κωδικός e-παραβόλου «2038»)

Η πρακτική άσκηση για την ανανέωση του διπλώματος

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι

• Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.
• Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα.

• 2 τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας (από παθολόγο και οφθαλμίατρο) ή
• 4 τουλάχιστον (από παθολόγο, οφθαλμίατρο, ωτορινολαρυγγολόγου και νευρολόγο) όταν ο υποψήφιος είναι πάνω από 80 ετών και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών. Τα πιστοποιητικά αυτά γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.

• 4 τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι 2 προσκομίζονται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (1 για το έντυπο της άδειας και 1 για κάθε Δ.Ε.Ε.) και οι υπόλοιπες ( 2 ή 4 κατά περίπτωση) στους ιατρούς που διενεργούν την εξέταση.
• Φωτοαντίγραφο του εντύπου της ισχύουσας άδειας οδήγησης.

• Τα 4 παράβολα.
• Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει στην αίτηση το όχημα με το οποίο θα διενεργείται η πρακτική εξέταση και υποβάλλει φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του.

Η πρακτική εξάσκηση

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η πρακτική εξέταση διενεργείται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή με όχημα της κατηγορίας που επιθυμεί να ανανεώσει ο ενδιαφερόμενος.
• Για τα δίκυκλα ή φορτηγά ή λεωφορεία είναι υποχρεωτική στο Δ.Ε.Ε. η αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του δικύκλου ή φορτηγού ή λεωφορείου και της κατηγορίας στην οποία ανήκει.
• Το όχημα πρέπει να φέρει όλα τα έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του (άδεια κυκλοφορίας, δελτίο τεχνικού ελέγχου, κάρτα καυσαερίων, ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας).

• Σε περίπτωση που το όχημα που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο, απαιτείται παραχώρηση του οχήματος από τον ιδιοκτήτη στον ενδιαφερόμενο με υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής), την οποία φέρει μαζί του ο ενδιαφερόμενος την ημέρα της πρακτικής εξέτασης και την επιδεικνύει στον εξεταστή προκειμένου να διενεργηθεί η εξέταση.
• Το όχημα που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία, οφείλει να διαθέτει ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από ατύχημα κατά την κυκλοφορία του.
• Διευκρινίζεται ότι το προσκομιζόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ισχύει κατά την ημέρα της πρακτικής εξέτασης, ακόμη και αν η άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου έχει λήξει.

Στο αυτοκίνητο

• Η πρακτική εξέταση ξεκινά με τον έλεγχο από τον εξεταστή των απαραίτητων εγγράφων του οδηγού (όπως ταυτότητα, διαβατήριο και άδεια οδήγησης) και του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας, δελτίο τεχνικού ελέγχου, κάρτα καυσαερίων, ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας).
• Σε περίπτωση που στον ενδιαφερόμενο έχει χορηγηθεί, βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης, ο ενδιαφερόμενος φέρει υποχρεωτικά μαζί του τη βεβαίωση αυτή την ημέρα της πρακτικής εξέτασης και την επιδεικνύει στον εξεταστή προκειμένου να διενεργηθεί η εξέταση.

• Η προαναφερθείσα βεβαίωση ισχύει έως την ημερομηνία της πρακτικής εξέτασης και παραδίδεται στον εξεταστή μετά το τέλος της εξέτασης.
• Κατά το ξεκίνημα του οχήματος από θέση στάθμευσης ο ενδιαφερόμενος ανάβει φλας και ελέγχει από τους καθρέπτες και γυρίζοντας το κεφάλι ελαφρά προς τα πίσω αν οι συνθήκες του επιτρέπουν να ξεκινήσει (όπως να μην πλησιάζει όχημα και να μην κινείται πεζός ή ζώο πλησίον του οχήματος).

• Κατά τη διάρκεια της πορείας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να τηρεί την οριζόντια και κάθετη σήμανση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
• Η πρακτική εξέταση με όχημα κατηγορίας Β, πέραν της πορείας, περιλαμβάνει τον έλεγχο για την προετοιμασία του οχήματος πριν ξεκινήσει και τον έλεγχο για τη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχημα.

• Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απαντήσει σε 3 τουλάχιστον από τις 4 θεωρητικές ερωτήσεις που θα του κάνει ο εξεταστής για να διαπιστώσει εάν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τα έγγραφα που πρέπει να φέρουν οδηγός και όχημα, για τη σωστή προετοιμασία και την ασφαλή χρήση του οχήματος, καθώς και για τα βασικά συστήματα του οχήματος όπως ελαστικά, φρένα, λιπαντικά και λοιπά υγρά του οχήματος, φώτα, φλας, κόρνα και λοιπό εξοπλισμό στο ταμπλό του οχήματος.

• Ο ενδιαφερόμενος ελέγχεται στη ρύθμιση του καθίσματος, των καθρεπτών, των ζωνών ασφαλείας, των προσκέφαλων (εφόσον υπάρχουν) και στην ασφάλιση των πορτών.
• Πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι εξεταστές φορούν σωστά τις ζώνες ασφαλείας.
• Ο ενδιαφερόμενος απορρίπτεται εάν δεν απαντήσει σωστά στις 3 τουλάχιστον από τις 4 ερωτήσεις που θα του κάνει ο εξεταστής.

• Ο ενδιαφερόμενος, όταν επιστρέψει στο σημείο έναρξης της εξέτασης, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο φλας, σταθμεύει το όχημα, σβήνει τον κινητήρα και τις άλλες καταναλώσεις (όπως φώτα, κλιματισμό) και ασφαλίζει το όχημα με το χειρόφρενο και βάζοντας στο κιβώτιο την κατάλληλη ταχύτητα (πρώτη ή όπισθεν εάν έχει σταθμεύσει σε κατήφορο).

• Ακολούθως, βγάζει τη ζώνη ασφαλείας και βγαίνει απ’ το όχημα ελέγχοντας απ’ τους καθρέπτες και γυρνώντας πίσω το κεφάλι πριν ανοίξει την πόρτα.
• Ο ενδιαφερόμενος απορρίπτεται εάν δεν κάνει σωστά μία από τις παραπάνω ενέργειες.

• Η πρακτική εξέταση ολοκληρώνεται στο σημείο εκκίνησης με ενημέρωση του ενδιαφερομένου για το αποτέλεσμά της.
• Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από τον εξεταστή για τη δυνατότητα επανεξέτασής του από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή.

Πηγή: koinoniki.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.