Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του βρεφονηπιακού Γαλήνης! Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε…

Ο Δήμος Ζωγράφου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΑΛΗΝΗΣ»
(αρ. μελέτης 25/2017), με προϋπολογισμό 1.463.200,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.zografou.gov.gr ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 213.20.24.236 – 160 & FAX, αρμόδιοι
υπάλληλοι για την επικοινωνία Σοφία Αρναούτη & Βίκυ Γιαννακοπούλου.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των
ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 – Α147) για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη
υποβολής προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 22/10/2019
ημέρα Τρίτη και ώρα 24:00) στο Δημαρχείο Ζωγράφου, και το σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με την περιπτ. (α) της παρ.2 του άρθρου 95
του Ν.4412/2016.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Η/Μ, που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
23.600,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
Δημήτριος Δήμας

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.