Δήμος Ζωγράφου: Ζητείται Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα επικοινωνίας τύπου και ΜΜΕ! Ποιος θα είναι ο τυχερός; – «Πνιγήκαμε» στα δελτία τύπου!

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 163 του Ν. 3584/07
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011. Για την “ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”.
5. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ζωγράφου μπορούν να ορισθούν μέχρι έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
6. Τις διατάξεις του δ΄εδ. της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 143/τΑ΄/28-6-2007) περί Ειδικών
Συμβούλων, ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως είχε αντικατασταθεί
με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο
78 , παρ. 6 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-3-2019).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019.
8. τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ζωγράφου.
9. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Επικοινωνίας
τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, σε θέματα
Επικοινωνίας τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο
Γραφείο Δημάρχου Ζωγράφου (Δημαρχιακό Μέγαρο – είσοδος Μπισκίνη 1 – 4ος όροφος – ώρες 10:00
έως 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες).
Για την πλήρωση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:
Τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007
δηλαδή:
1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
(άρθρο 12 Ν.3584/2007).
2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 13 του Ν.
3584/2007).
3. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16
του Ν. 3584/2007).
6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
7. Να έχουν τουλάχιστον δεκαετή απασχόληση σε έντυπα ή/και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί κ.λπ.).
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
1) Βιογραφικό σημείωμα.
2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
3) Φωτοαντίγραφο απολυτήριου τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4) Αποδεικτικά εμπειρίας, σχετικής με το αντικείμενο.
5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα
προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα
που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα
άρθρα 11-17) του ανωτέρω νόμου.
Η επιλογή του Ειδικού Συνεργάτη θα γίνει από τον κ. Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει, κατά την
κρίση του, για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανομένου/νης, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν στον
Δήμο Ζωγράφου (αρμόδια υπάλληλος Μπουκουβάλα Αικατερίνη, τηλ. 213.2024.251) μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία άρχεται από της επομένης της τελευταίας δημοσιοποίησης της
παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μία εφημερίδα, είτε στον δικτυακό τόπο του Δήμου, είτε
στην διαδικτυακή εφαρμογή «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», είτε της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.
Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στην εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον δικτυακό τόπο του Δήμου, να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, καθώς και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΘΩΔΑΣ

Banner Επαγγελματικός Κατάλογος

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.